Sign in

ener.see
Dijital Enerji Yönetim Platformu

Elektrik tüketim oranı günümüzde ekonomik büyümelerini belirleyen unsurlardan biri olarak kabul edilir. Üretimi konusunda kullanılan geleneksel yöntemlerin doğaya ve ekosisteme büyük zararları nedeniyle üretilen enerji bizim için çok değerli. Bununla birlikte, kaynakların kullanılmasıyla elde edilen elektrik enerjisinin, elektrik iletim ve dağıtım şebekesinde yüksek kayıp oranlarına sahip olunması ciddi problem teşkil etmekte. Özellikle bu duruma şebekelerde teknik ve teknik olmayan birtakım önemli sorunlar olduğunu göstermektedir.

Elektrik şebekesindeki toplam kayıp miktarını hesaplarken şebekeye verilen enerji ile tahakkuk edilen enerji arasındaki farktan kayıp miktar olarak kabul edilir. “Kayıp” olarak ifade edilen teknik kayıplar enerjinin aktarımı sonucu oluşan doğal bir durumdur ve en minimum…


Enerji analizörü; bir sitemdeki akım, gerilim, güç, harmonik, güç faktörü, frekans, gibi değerleri ölçebilen ve kaydını tutan cihazların genel adıdır. Şebeke analizörü ya da güç analizörü olarak da adlandırılır.

Enerji analizörleri, günümüzde üretimi kadar kalitesi de önemli bir hale gelen enerjinin, kaliteli şekilde dengelenmesi için önemli icihazlardır. Elektriğin daha kaliteli ve kesintisiz olarak iletilmesi ve dağıtılması amacına hizmet etmek için geliştirilen çeşitli cihazlardan biri olan güç analizörü (şebeke analizörü), en genel anlamı ile enerjinin sürekli izlenebilmesini ve kayıt altında tutulmasını sağlayan yüksek teknolojili bir cihazdır.

Enerji Analizörü Neden Kullanılır?

Makinelerin ve sistemlerin an az enerji ile maksimum verimlilikte çalışmasını sağlamak tesis yöneticileri için her…


Kompanzasyon, var olan enerjinin kalitesini artırarak en ekonomik şekilde kullanıcıya ulaştırılması yönünde yapılan bir çalışmadır. Elektrik enerjisinde; üretildiği santrallerden, tüketildiği merkeze gelinceye kadar çeşitli elektrik kayıpları meydana gelir. Bu kayıpların en aza indirip maksimum seviyede elektrik enerjisinden yararlanmak için yapılan işlemlerden bir tanesi de kompanzasyon işlemidir. İndüktif ve kapasitif etki neticesinde oluşan voltaj ve akım arasındaki faz kaymasını sıfıra yakın tutma şeklinde tanımlanabilir.

Cihazların çekmiş olduğu reaktif enerjinin tüketiciye en yakın noktalardan verilmesini sağlamayı amaçlayan sistem, bu şekilde şebeke gereksiz meşgul edilmemiş ve o şebeke kapasitesinin daha verimli kullanması sağlamış olacak.

Kompanzasyon Nasıl Yapılır?

Akım trafosu

Sigorta

Kontaktör, Tristör

Kondansatör

Şönt reaktör

Reaktif…


Enerji ihtiyacı, dünyada ve özellikle ülkemizde, hızla gelişen teknolojik yenilikler ile birlikte gün geçtikçe artmaktadır. İhtiyaca paralel olarak enerji açığı da artmakta. Özellikle ülkemizde üretilen enerjinin yaklaşık %35' inin kullanılamadan yok olması da bu açığı kapatmak için yapılacak olan çalışmaların önemini daha da arttırmaktadır.

Enerji ihtiyacını büyük sıkıntılara düşmeden, mevcut tesislerle ihtiyacı karşılamak için alınacak teknik önlemlerin başında Reaktif Güç Kompanzasyonu gelmektedir. Önemli ölçüde gerilim düşmesine ve güç kaybına neden olan, enerji iletim hatlarını ve transformatörleri boş yere yükleyen Reaktif gücün önlenmesi önemli bir adım olabilir.

Üretici ve tüketicilere kompanzasyonun önemi anlatılarak bu konuda bilinç oluşturulabilir. Böylece ülkemizdeki enerji kayıplarının…


İndirimli Elektrik Saatleri

Üç zamanlı mesken tarifesinin saatleri, elektrik talebinin yoğunluğu zaman dilimlerine göre belirlenmiştir. Bu saat dilimlerinin değiştirilmesi mümkün değildir. Tarife şu mantıkla fiyatlandırma yapar; tüketici elektrik ihtiyacını talebin en yoğun olduğu saatler arasında en yüksek fiyattan elektrik kullanır. Yoğunluğun az olduğu saatlerde daha uygun fiyatlardan kullanır.

Üç zamanlı tarifede adından da anlaşılabileceği gibi, bu tarifede gün, üç zaman dilimine bölünmüştür. Saat aralıklarındaki elektrik tüketimleri ayrı ayrı ölçülür ve o zaman diliminin fiyatı üzerinden faturalandırılır. Fiyatların uygulanma saatleri hizmet veren tüm elektrik satış şirketleri için geçerlidir. Zaman dilimleri, gündüz (T1), puant (T2) ve gece (T3) olarak 3 ayrı kademede adlandırılmıştır.

Üç Zamanlı Tarife Fiyatları

Üç zamanlı…


Karbon salınımı, bizi yaşanabilir bir dünyadan hızla uzaklaştıran çağımızın en büyük çevre problemlerinden biridir. Hızla artan dünya nüfusu ve sürekli bir gelişim içinde olan teknolojiyle birlikte artan enerji ihtiyacı daha fazla karbon salınımına neden oluyor.

Karbon salınımı, en basit tabirle karbonun atmosfere salınması anlamına gelir. Diğer bir tanımla sera gazının salınımı demektir. Sera gazı salınımı karbondioksit salınımı ile eş tutulduğundan, herhangi bir küresel ısınma ya da sera gazı etkisi tartışmasında genellikle “karbon emisyonu veya karbon salınımı” şeklinde adlandırılır. Sera gazlarının büyük bir bölümünde karbon molekülleri bulunmakta. …


Gelişen teknolojiyle birlikte her alanda hayatımıza giren yapay zekâ kavramı enerji sektöründe giderek önemini arttırmakta. Enerji sistemlerinin gelecekteki tasarım ve verimliği açısından büyük bir potansiyele sahip olan bu kavram. Enerjinin daha verimli ve etkin kullanılması için önemli görevler üstlenecektir. Çünkü yapay zeka birbirinden farklı veriler arasındaki ilişkileri incelememiz açısından bizlere pratikte oldukça yardımcı oluyor.

Son günlerin en çok tartışılan konularından biri olan Yapay Zeka ile birlikte, Sürekli gelişmekte olan akıllı enerji uygulamaları ile teknolojilerinin enerji sektöründeki teknolojilere uyum sağlama hızını oldukça yükseltmiştir. Dördüncü Sanayi Devrimi adı verilen bu yeni süreçte temel hedefin enerji sektörü ve sektör bileşenleri görülüyor.

Enerji dağıtımında…


Dijital ve akıllı enerji yönetimi, enerji ve kaynak açısından yüksek düzeyde verimli ve yenilenebilir enerji kaynakları ile desteklenen, maliyet ve enerji tasarrufu açısından avantaj sağlayan; stratejik planlar çerçevesinde, entegre ve esnek kaynak sistemlerinin yanı sıra iç görüye dayalı, enerji verimliliğini esas alan, kamusal değeri olan ve yenilikçi yaklaşımlara dayanan şebekeler ile enerjinin yönetimidir.

Akıllı enerji yönetimi, enerji alanında bize yepyeni fırsatlar sunuyor. Enerji maliyetlerinizi düşürmenin esas yolu enerji verimliliğinizi artırmaktan geçer. Bunu yapabilmek için de enerji tüketen her bir bileşenin durumunu bilmeniz ve buna yönelik alternatifler aramanız gerekecektir.

Akıllı Enerji Yönetimi Bileşenleri

  • Akıllı Enerji Ağları ve Yönetimi

Akıllı enerji sistemleri…


Büyük ve orta ölçekli firma ve işletmelerde, üretim alanlarının pek çoğunda motor gibi manyetik sistemlere sahip makinelerin bulunduğu tesislerde genel olarak reaktif güç tüketimi bulunmaktadır.

Reaktif güç elektrikte meydana gelen manyetik alanı hazırlayan güç demektir. Elektrikte işi yapan asıl güç aktif güçtür. Aktif güc P sembolü ile gösterilir ve birimi Watt’tır. Elektrik faturalarımızda aktif gücün yanı sıra genellikle aktif, endüktif ve kapasitif gibi 3 farklı bölüm vardır. Endüktif ve kapasitif’in ne olduğunu kavrayabilmemiz için öncelikle reaktif gücün ne olduğunu bilmemiz gerekir.

Reaktif Enerji Nedir?

İşe yaramayan kayıp enerji olarak tabir ettiğimiz enerjidir. Bobin ve manyetik alanla çalışan motor, trafo gibi…


Elektrik enerjisi var olan enerji türleri içerisinde en yaygın olarak kullanılan kaynaktır. Elektrik enerjisi; üretim, iletim ve dağıtım olarak adlandırılan üç ana aşamadan geçerek tüketicilere ulaşmaktır. Kullanım noktasına gelen enerjinin kat ettiği aşamalarda veya tüketici noktalarında tesis edilmiş olan sistemler enerjinin sürekliliğini ve kalitesini etkileyebilmektedir.

Enerji ve sistem kapasitesinin en üst seviyede kullanılmasını sağlamak için, kalite ile ilgili problemler giderilmeli ve kalitesizliğe neden olan problemler kaynağında en uygun şekilde çözülmelidir. Kalite düşürücü etkiler üretim, iletim, dağıtım ve tüketici girişlerinde kaydedilmeli ve konunun uzmanları tarafından analiz edilmelidir. …

ener.see

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store